Stuudio dotE MTÜ privaatsusteade

Selles privaatsusteates selgitame, kuidas me kogume ja kasutame Sinu isikuandmeid ning mida me teeme, et tagada Sinu isikuandmete kaitse. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata Sul mõista, miks ja kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme ja millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

Isikuandmete vastutav töötleja

Stuudio dotE MTÜ
(Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn)
e-post dote@dote.ee

Andmed, mida kogume

Treeningus osaleja andmed – nimi, vanus, isikukood, sünnipäev, lasteaed/kool (vabatahtlik), treeninggrupi valik, valik treeningu valik, õppemaksu tasumise valik.

Lapsevanema kontaktandmed – nimi, telefon, e-mail.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub lapsevanema nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärgid: arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine), kliendi infokirjade koostamine ja saatmine, võistluste nimekirjade koostamine ja esitamine.

Nõusolek on võimalik alati tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate kontaktil dote@dote.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole meil võimalik Teile edaspidi teenust pakkuda.

Andmete jagamine

dotEs on isikuandmetel juurdepääs vaid sellistel töötajatel/treeneritel, kellel on andmeid vaja tööülesannete täitmiseks. Väljaspool dotEt on Sinu andmetele juurdepääs väga piiratud juhtudel. Võistlustele registreerides edastab dotE võistlus nimekirjad (lapse nimi, isikukood, vanus) võistluste korraldajale.

dotE kasutab pilvepõhist failide salvestamise ja sünkroniseerimise teenust Google Drive ja Dropbox. Google Drives ja Dropboxis hoitakse enamasti gruppide nimekirju, kontaktandmeid ning vajadusel täiendavat infot, mis on vajalikud teenuse osutamiseks.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid, mida oled meile jaganud hoiame seni, kuni see on vajalik teenuse osutamiseks. Raamatupidamise alusdokumente (nt arved) hoiame alles 7 aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

Sinu õigused seoses isikuandmetega

Õigus andmetega tutvuda – Sul on õigus teada, milliseid andmeid meil Sinu kohta on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse; kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad); kui kaua andmeid säilitatakse; millised on Sinu õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega. Et saaksime Sulle vastata, peame sind eelnevalt tuvastama, et me ei annaks infot õigustamata isikule. Meil on õigus Sinu päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Õigus andmete parandamisele – Sul on õigus nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on Sul õigus nõuda, et me Sinu isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis kui Sinu andmete töötlemise aluseks on nõusolek.

Õigus töötlemise piiramisele – Sul on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Sul on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid Sinu kohta puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.Vastuväite esitamisel peab dotE lõpetama Sinu  isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et Sinu isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel (see otsustatakse juhtumipõhiselt).

Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Sul õigus saada Sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on Sul õigus nõuda, et dotE edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovid mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöördu meie poole kontaktil dote@dote.ee.

Õigus pöörduda dotE või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses on Sul alati võimalus pöörduda aadressile dote@dote.ee. Juhul, kui tunned muret, et Sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või privaatsusteates toodu vastaselt, saad alati teavitada sellest aadressile dote@dote.ee. Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.